Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allegaartje van verwarde begrippen, soms echter ook een diepe levenswijsheid. Een staaltje van dit laatste moge hier volgen.

Een leerling van Moentilan, die z’n catechismus goed had geleerd, kwam eenige dagen bij zijn oom logeeren. Den laatsten avond bij de thee zat hij alleen met zijn oom, die zeer ernstig gestemd was. De goede man zag z’n neef aan en warme liefde schitterde uit z’n oogen. Na een teugje genomen te hebben sprak hij plechtig: „Nog een korte tijd en ge zijt een man Maar hebt ge wel ooit gedacht aan je verplichtingen? Beseft ge wel, dat ge een schepsel zijt en als zoodanig een drievoudigen plicht hebt te vervullen, n.l. tegenover den Schepper, de medeschepselen en je zelven.... Vergeet des avonds niet Hem te bedanken voor de weldaden, die Hij je bloedverwanten en bekenden en je zelf heeft bewezen, ’s Morgens bij ’t ontwaken moet ge je hart tot Hem verheffen en Hem overvloedige genaden afsmeeken voor je vader, moeder en andere familieleden en je zelven. Wees ridderlijk tegenover God, je medemenschen en je zelf.”

Met stille aandacht en genoegen hoorde de jonge Christen zijn oom aan en liet niet het minst merken, dat hij die wijsheid reeds elders had opgedaan.

HUWELIJK.

Het huwelijk wordt in de moskee voltrokken en wel geheel volgens Mohammedaansche recht. Smaakvol gekleed gaat de bruidegom met statigen stap naar de missigit, omstuwd door een talrijk gevolg. In het heiligdom gekomen sluit hij het huwelijkscontract met een voogd van de bruid in tegenwoordigheid van Pangoeloe (opperpriester) en andere Moeslimsche clerici, die het heilige verbond zegenen en bekrachtigen, als er ten minste geen godsdienstige bezwaren tegen het huwelijk zijn gevonden. Helaas, al te gauw en te gemakkelijk wordt dikwerf het verdrag ontbonden om menschelijke grillen en kinderachtige redenen.

Na de sluiting van het kerkelijke huwelijk, volgt gewoonlijk het plechtige huwelijkssouper, het culmen van de Javaansche bruiloft, waarbij allerlei symbolische en ceremonieele handelingen worden verricht. Dan is men minder Mohammedaan, maar meer Javaan.

Sluiten