Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op een vroeger dessahoofd. een man. reeds eenigszins op jaren. die sinds eenige weken in aanraking was gekomen met het katholicisme, en daarvoor veel belangstelling toonde.

Meneer werd voor de vierschaar der heeren hadji s geroepem „Waarom volg je den christelijken godsdienst? Je bent toch Javaan? De Javanen moeten den Mohammedaanschen godsdienst volgen, die is goed. De godsdienst der Christenen is slecht.

Bedaard haalde de beschuldigde een katholiek Javaansch kerkboekje uit zijn zak. toonde dit aan de heeren en sprak: ..Hier heb ik een boekje, waar de leer der Christenen staat. Nu vraag ik allen, mij hierin iets aan te wijzen, wat slecht is. Toen las hij de ..Tien Geboden” voor. ..Wat is hierin slecht. Niet de katholieke godsdienst is slecht, maar de Mohammedaansche; en ik ben niet van plan. dien godsdienst te volgen. Heel prettig klonk [dat antwoord den heeren hadji s met in de ooren.

Om den invloed der katholieke Missie-actie tegen te gaan. hebben ze een aardigen truc uitgedacht. Men stuurt iemand, om de godsdienstles der Pastoors af te luisteren. ,

Als de Pastoors dan weg zijn, worden de menscüen ei*.aar getrommeld en dan wordt hun ongeveer hetzelfde geleerd, als wat door de Pastoors is verklaard. „Zie eens. de leer van de Mohammedanen is hetzelfde als van de Christenen. Waarom gaan jullie nu naar vreemde leeraars luisteren om de te vernemen? Dat kunnen jullie van ons ook hooren. Dus luistert nu niet meer naar Pastoors!”

’n Volgenden keer verklaaide de Pastoor de leer van katholieke Kerk over het huwelijk, zijn éénheid en onverbreekbaarheid. Of de heeren hadji’s later ook hebben durven beweren, dat hun leer hetzelfde is als die der katholieken is te betwijfelen 1

Ondragclijk is het voor die lui, dat de Pastoors door de leerlingen der school steeds worden begroet met den naam van Rama”, d.i. Vader, terwijl die titel aan hen nooit wordt geneven. Daarom werd aan de vergaderde menigte aangezegd: in ’t vervolg moeten jullie den hadji ook „Rama Kjai noemen, (kjai is de gewone naam van een heilige of eerwaardig soon). ’t Zal wel ’n heele toer zijn, om die gewoonte er in

Sluiten