Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Heer Jezus,” zoo schreef hij op Sacramentsdag 1647, „Heer Jezus, die door een bewonderenswaardige beschikking Uwer Vaderlijke Voorzienigheid, mij alhoewel geheel onwaardig tot medehelper hebt willen verkiezen van de heilige apostelen in den wijngaard dezer Huronenmissie, ik Natalis Chabanel, door het verlangen gedreven om de plannen van den H. Geest te dienen door te arbeiden aan de bekeering der Huronen, beloof U, voor het Allerheiligste Sacrament van Uw H. Lichaam en Bloed, geheel mijn leven te zullen doorbrengen in de Huronenmissie: alles verrichtend volgens het oordeel der Sociëteit en de beschikking harer oversten. Aanvaard mij dan, smeek ik U, als medehelper in deze missie, geheel mijn leven lang en maak mij zulk een verheven bediening waardig.”

Geen wonder, dat God, die zich niet in edelmoedigheid laat overtreffen, dit heldhaftig offer aannam, en hem evenals zijn onversaagde medebroeders de martelaarskroon waardig keurde.

De Zalige Isaac Jogues S.J

Wel de meest bekende der acht Zalige martelaren is Pater Isaac Jogues. Geboren te Orleans 1607, trad hij op 17-jarigen leeftijd in de Sociëteit, in 1636 ontving hij de H. Priesterwijding, en niet lang daarna verliet de vurige apostel het vaderland met 5 andere missionarissen. Den 2e“ Juli, feestvanO.L.Vrouw-Visitatie zette hij te Québec voet aan wal. Zijn hart vloeide over van vreugde tijdens zijn eerste H. Mis in het land zijner verlangens: ~Ik weet niet wat men voelt als men in den hemel komt”, schreef hij aan zijn vrome moeder, „maar dit weet ik wel, dat er op deze wereld moeielijk een

De Zalige Isaac Jogues SJ. gedood 18 October 1646.

Sluiten