Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Islam hier niets vuriger wenschen, dan dat alle volgelingen van Christus zoo spoedig mogelijk met geweld verjaagd werden. Het mandaat van Engeland over deze streken belet hun echter tot nu toe de Christenvervolgingen op groote schaal te beginnen. Doch de Engelsche Commissaris beschermt slechts toevalligerwijze de Katholieken tegen den haat der Muzelmannen; in den grond is hij even anti-Katholiek als zij en belemmert de Katholieken, zooveel hij vermag. Hem en het Engelsche gouvernement is het op de eerste plaats te doen, om aan de verlangens der rijke Joden toe te geven, die de bevordering van een Joodschen Staat in Palestina uit alle krachten nastreven.

Het Sionismc

~Een joodsch vaderland, dat is de groote droom, die sinds het eerste Congres te Bazel (1857) de gemoederen van talrijke zonen Israëls boeit en bekoort. Een Hongaarsche Jood, Theodoor Herzl, predikte het eerst den kruistocht voor het herstel van het Joodsche rijk in Palestina, den bakermat van alle Joden. Sinds de 16de eeuw waren groepen van Joden uit andere landen, uit Spanje, Polen en Rusland met geweld of door bevelschriften naar Palestina verdreven: ze bevolkten daar de steden en wachtten met oprecht verlangen op de gezegende dagen van den Messias, ’t Waren diep-godsdienstige Joden, die nog geloofden en hoopten en baden.

De Sionistische beweging, waarvan Herzl de drijver was, bedoelde eerder een terugkeer tot de tijden van Abraham; de stichting van een landbouwend volk, dat in groote kolonies bij elkaar ging wonen en uitgestrekte gronden opnieuw ontgon, den wijnstok plantte en het koren zaaide. Vóór den oorlog ging dit geleidelijk en rustig, totdat in 1918, toen de oorlog geëindigd was en de toestand van het H. Land opnieuw moest geregeld worden, de gedachte aan een Joodsch tehuis, waar Joden baas waren, met feilen gloed door veler geest flitste. De Amerikaansche Joodsche bankiers steunden met hun dollars. Elke maand kwamen honderden verjaagde Joden uit Rusland en den Balkan naar Palestina en overbevolkten de bestaande kolonies of stichtten nieuwe middelpunten. Met het Amerikaansche geld werden groote landerijen gekocht en sterk leefde de geest van nationalisme op.

Sluiten