Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook thans zijn er bij Pastoor v. Offeren heel wat, die een kaartje vragen, omdat ze er geen kunnen koopen. Leuk om te zien, hoe een heel klein meisje één cent en één halfje op tafel deponeert en zegt: dat is alles, kan dat? Natuurlijk kan dat! En met gretigheid neemt ze het kaartje in ontvangst en is al weg, voor het goede hart van den Pastoor de gelegenheid heeft het kaartje heelemaal cadeau te doen. Zoo hoopen de centen zich op en slinkt de kaartjeshoop, totdat het tijd wordt om naar de bioscoop te gaan, waar de rest moet worden verkocht. Slechts een honderdtal blijft er over, als de voorstelling gaat beginnen, hetgeen niet beteekent, dat er maar 2400 toeschouwers zijn.

Wat een menschen en kinderen! De groote loods achter het doek, voor de Inlanders bestemd, is al terstond volgeloopen. De zaal, in gewone omstandigheden voor de Europeanen bestemd, moet trachten aan de rest een plaatsje te geven. Maar ook die is terstond vol en honderden gaan maar op den grond zitten of blijven in de zijgangen staan

Dan volgt een korte introductie, achter het doek door Pastoor V. Driessche in het Javaansch, vóór het doek in het Hollandsch door Pastoor v. Offeren. Motto: Wie het hardst roept, roept het best! Ik heb nog nooit een loudspeaker gehoord. Maar ik denk, dat het zoo iets is. als deze twee. De Javaansche loudspeaker was kampioen, misschien niet omdat hij het hardst sprak, maar omdat minstens 80 % geen Hollandsch verstond en dus Pastoor v. Offeren niet kon volgen.

Toen kon de vertooning beginnen. De film is U natuurlijk bekend. Misschien zit er voor bioscoopabonné’s te weinig sensatie in, maar voor onze lui, die de bioscoop niet bezoeken de pastoor ziet ze liever in de kerk, en daar houden ze zich goed aan was het een genot het prachtig verblijf van den Paus te zien. Voor de Javanen, in wier opvatting een schitterende woning en rijke kunstschatten onafscheidelijk zijn verbonden met de dragers van het gezag, dat ze van nature hooghouden, wekte het zien van deze film nog grooteren eerbied en vereering op den Vader der Katholieke Christenheid.

Toen de Paus dan ook op eens voor hen stond en hen van het doek toesprak, had Z. H. in een oogenblik aller harten

Sluiten