Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijke plechtigheid de inzegening verrichten. Het behoeft wel nauwelijks gezegd, dat de toeloop der geloovigen enorm was en tijdens de pontificale hoogmis de kerk benauwend vol. Vooral de Javanen waren van heinde en verre toegestroomd, ja, sommigen hadden vijf uur loopens en meer nog niet te veel gevonden om bij de plechtigheden tegenwoordig te kunnen zijn. Ook het burgerlijk bestuur liet zich niet onbetuigd en gaf wederom blijk te beseffen, dat een goede zedelijke en godsdienstige grondslag het beste fundament vormt voor een hechte en goed-geordende maatschappelijke samenleving. « t 1* MA M M 1 lx

Het gebouw maakt vooral van binnen een keurigen indruk. De onderste helft is geheel in een bruine tint gehouden, terwijl de rest licht beige gekleurd is. Vooral het paarse glas, dat in een deel der ramen is aangebracht, doet een echt warme en godsdienstige stemming in het gebouw heerschen.

Het valt den bezoeker aanstonds bij het binnentreden op, dat de kerk, zoowel voor het Europeesch, als voor het Javaansch gedeelte der bevolking bestemd is.

Daarom zijn aan de Evangelie-zijde knielbanken aangebracht, terwijl aan de Epistel-zijde de vloer geheel belegd is met matten. De preeken en onderrichtingen zullen dan ook eiken Zondag, zoowel in het Hollandsch als in het Javaansch plaats hebben. Zoo geeft ook dit kerkgebouw weer blijk van de eenheid en gelijkheid van alle volk en ras, iets waar tegenwoordig wel door allerhande richtingen mee wordt geschermd, maar wat toch alleen door de ware liefde, die het Christendom brengt, bereikt zal worden.

De plaats van de nieuwe kerk had wel moeilijk gunstiger gekozen kunnen zijn. Aan de achterzijde onmiddellijk verbonden met het Ignatius-college, loopt langs haar zuidzijde de nieuwe Boulevard Jonquière, welke zich onder de spoorbrug heen slingert en de nieuwe met de oude stad verbindt. Aan de noordzijde wordt de kerk begrensd door de Sultansboulevard, een van de voornaamste wegen van de nieuwe wijk. Vóór de kerk vereenigen beide wegen zich, zoodat het front reeds van verre geheel en al vrij zichtbaar is. Ook het gebouw van den Katholieken Socialen Bond bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid. De geheel nieuwe wijk wordt zoodoende door het

Sluiten