Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLATEN.

Bladz.

AFL. 1. Paulus Djénal met zijn broertje Willy Basir 3 Een pasar of Javaansche markt 6

Een chineesch kamp 9 Hollandsche en Javaansche Broeders der Onbevlekte Ontvangenis naar Java! 12 Batikles in de Mariaschool te Ambarawa I 5

Javaansche biecht 19 en 22 Portretten van Jezuïten-Missionarissen 24 en 25

AFL. 2. Pater Fr. van Lith S.J 34 Rijstverkoopster 42 Rijstvelden met een sawah-hutje voor de bewakers 44

Schoolkinderen van Ambarawa op wandeling door de sawah’s 47 Zuster Bernadette aan 't spel met de Javaansche kleintjes 52 AFL. 3. Leve het Ignatius-College te Amsterdam 65 Gezicht op den Salak 67

Pleddang bij Buitenzorg 71 Zweedsche gymnastiek op de Mariaschool te Ambarawa 77

De standaardschool te Kalassan 78 en 81 Pater L. Groenewegen S.J. §6 Pater Th. v. Swietcn S.J. 89- AFL. 4. Het eerste kerkje en schooltje van P. v. Lith te Moentilan 100 Xaverius-Collcge te Moentilan 101 De reuzen gramophoon 107

Cursus in de hygiëne voor den R.K. Javaanschen Vrouwenbond te Djokja 108 De A B C-cursus van den Vrouwenbond 109

Benedictus rust nu in de schaduw van het kruis 115 Theo Radjak, priesterstudent sedert Juni 1925 .116 Javaansche Bruidegom en Bruid 119 AFL. 5. De waterstuw Bodjong 131 Het College te Moentilan 133 Handwerkles te Ambarawa 139-

Weer vijf nieuwe Broeders-Missionarissen der Congregatie der Onbevlekte Ontvangenis te Maastricht 148 Benige patiënten bij Br. J. v. Zon S.J. op bezoek 152 AFL. 6. Tondo 163

Stanislas Ramelan Sastrowirjana met zijne bruid: in Jogjasche kleederdracht 170- in Solosche kleederdracht 171 De Tjantrikdans:

aankomst der danseresjes i7£ hormat voor de toeschouwers l/t>

twee verschillende standen 177 Kliniek der Paters Jezuïeten te Ambarawa. Br. Jac. v. Zon S.J. in actie 181

AFL. 7. Kaart van het Noord-Oostelijk halfrond 195 Cornelis de Houtman 196

Het binnenkomen, in 1597, der schepen van Corn. de Houtman 198 Retocrvlote ondert commando van de Heer Wollebrant Gleynsen AO 1649, 7 Augustus uyt Oostindijen in Nederlant gearriveert ... 203 De barkschepen „Fop Smit” en ..Whampoa” 206 De „Groningen” 1875 207 De „Goentoer” 2\2

De „Slamat” 214 De ..Indrapoera” 216- AFL. 8. Franciscus Xaverius Satiman S.J., de eerste Javaansche priester 225

De priesterwijding van Pater Satiman: het opleggen van het kazuifel 228 De priesterwijding van Pater Satiman: het Memento Domine 231 Pastoor van Lith. de grondlegger der Java-missie 233 Pastoor Mertens, de eerste Rector van Moentilan 235 Aandachtig luisteren zij naar de woorden van den Seminarist 237 Leerlingen van het Klein Seminarie te Djogja 239’

Twee Javaansche Zusters Franciscanessen 241 Twee Javaansche Broeders van Maastricht 243 Mgr. Van Velzen, Vicaris Apostolicus van Batavia ■ 245 Javaansche Seminaristen in actie 248

In den dienst van Koning Christus 249 Het Seminarie te Djogja 251 Mgr. Gijlswijk als legaat van Z.H. den Paus 253- R.P. Hoeberechts S.J., Superior der Java-missie 255*

Sluiten