Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschrijven, of een naamlijst der officianten uit een krant overnemen, heeft hier geen zin. Een paar momenten slechts. Bij den intocht van den Paus gingen de 6 Wijdelingen achter 's Pausen draagstoel, kleine, donkerkleurige mannetjes tusschen die hooge lijfwacht. Aanstonds na de kleeding begint de wijdingsplechtigheid met een plechtigen eed van gehoorzaamheid en trouw aan den Paus van Rome, afgelegd op het Evangelieboek in de handen van den H. Vader zelf, die de wijdelingen daarna ondervraagt over hun geloof en leer. Een van de vele vragen: „Wilt ge, hetgeen ge uit de H. Schrift begrijpt, aan het volk, waarvoor ge gewijd wordt, door woord en voorbeeld leeren?” „Volo,” ik wil, heel hun missionarisleven is er een bewijs van en heel China verlangt naar zijn nieuwe leeraren.

Nu begint de stille H. Mis tot aan het Evangelie, de Paus aan het hoofdaltaar, de wijdelingen alle 6 naast elkaar aan één altaar dat aan de rechterzijkant is opgesteld. Samen lezen zij één H. Mis. Na de Graduale wordt deze onderbroken door de eigenlijke wijding der bisschoppen, wier veelvoudige taak het is ~te oordeelen, verklaren, consacreeren, wijden, offeren, doopen en vormen”. Daarom knielt heel de kerk neer, om onder aanroeping van alle Heiligen, Gods genade en de gaven van den H. Geest over de wijdelingen af te smeeken. En ze worden hun ook geschonken door de oplegging van het Evangelieboek op de schouders en door ’s Pausen handoplegging op het hoofd met de woorden; ~Ontvang den H. Geest.”

Als tweede deel der wijding volgt nu aanstonds onder praefatiegebed de zalving van hoofd en handen, de overgave van bisschopsstaf en ring en van het Evangelieboek, symbolen, waardoor tevens het priester-, rechter- en leeraarsambt van den bisschop sprekend wordt voorgesteld. ~Predik het Evangelie aan het u toevertrouwde volk.”

Nu wordt de H. Mis weer voortgezet; na het plechtig offertorium, waarbij volgens oud gebruik den Paus twee brandende kaarsen, twee brooden en twee vaatjes wijn worden aangeboden, bestijgen de pasgewijde bisschoppen ook het hoofdaltaar, drie aan weerszijde van den H. Vader, die met hem eten van de ééne groote Christus-hostie en drinken uit den éénen beker offerbloed, ten teeken van hun onderlinge eenheid en liefde in

Sluiten