Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog eens op de wereld kwam. wensch ik onder de Paria’s geboren te worden, opdat ik hun beleedigingen deelen kan en voor hun bevrijding kan werken.” Om het niet bij woorden te laten, nam hij eenige jaren geleden een kleine Paria in zijn huis op en gaf het een zorgvuldige en liefdevolle opvoeding. Hij stelde zich aan het hoofd der Paria’s en trachtte hun vertrouwen in zich zelf te geven. Op het nationale Congres worden Paria’s uitgenoodigd naast Hindoes en Mohammedanen.

Men begrijpt, van welk een vérstrekkend belang een dergelijke handelwijze is voor de katholieke missie, die het grootste deel harer aanhangers juist onder de Paria’s telt en juist daarom deelt in de verachting, waardoor alle andere kasten van haar en haar leer worden afgestooten. Als Gandhi. die zoo invloedrijk IS, ook in dit punt navolgers krijgt en dit ligt voor de hand stijgt daardoor plotseling de achting en de invloed van de Katholieke Kerk.

Gandhi en het Katholicisme.

Zoo zijn wij tenslotte gekomen aan een korte bespreking van Gandhi’s verhouding tot het Katholicisme.

In het algemeen is de beweging van Gandhi als elke nationalistische actie rechtstreeks gericht tegen eiken „buitenlandschen” godsdienst, omdat Gandhi wil afrekenen met alles, wat uit het Westen komt en tot het oer-Hindoeïsme in den godsdienst wil terugkeeren, getuige o.a. zijn hartstochtelijke propaganda voor de vereering van de koe.

Al moet Gandhi dus principieel tegen het Katholicisme zijn, van den anderen kant toont hij zeer veel eerbied voor Christus en Zijn leer. Eenige jaren geleden heeft hij verklaard, dat het Nieuwe Testament van alle boeken, die hij gelezen heeft, de meeste aantrekkingskracht en invloed op hem had uitgeoefend. Zijn ideeën over zijn nieuwe methode van verzet-zonder-geweld, welke hij aan een openbaring der godheid toeschrijft, meent hij voor een aanmerkelijk deel ook aan de Bergrede van Christus te danken te hebben.

In zijn spreken en schrijven toont hij eveneens zonder blikken of blozen zijn persoonlijke hoogachting voor Christus. Reeds nu hebben zijn voortdurend aanhalen van Evangelie-teksten de

Sluiten