Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN MEMORIAM. BROEDER CORNELIS GROOT SJ

■p twee en zestig-jarigen leeftijd overleed te Djokja de eerwaarde broeder Cornelis Groot. Geboren te Wijde Wormer in Noord-Holland legde hij er zich als jonge man op den landbouw toe en leerde hij er in de winter-maanden bij het stil liggen van het landwerk het timmermansvak.

Vijf en twintig jaar oud besloot hij zich uit de wereld terug te trekken en onverdeeld aan God te geven. Den Hden Maart 1890 trad hij met dat doel als aspirant-broeder het noviciaatshuis der Sociëteit te Grave binnen. Vandaar werd hij nog vóór het voleindigen van het noviciaat naar Maastricht gezonden, om kort daarop als missionaris naar Indië te mogen vertrekken. Hier kwam hij 9 November 1892 aan en de vreugde over deze personeelsversterking was bijzonder groot, daar de missie juist groote behoefte had aan een bekwaam timmerman.

Onmiddellijk werd broeder Groot dan ook naar Maumerie gezonden, waar het erf van kerk en pastorie reeds vol lagen met in de bergen gekapt hout en ieder vol was van groote bouwplannen. Broeder Groot toog onverwijld aan het werk om het hout op de aangegeven maten te zagen en voor den bouw gereed te maken. Alvorens echter tot den voorgenomen bouw kon worden overgegaan, kwam er verandering in de plannen.

Maumerie was een der ongezondste staties der geheele missie. Pastoors, Broeders en Zusters stierven er na een verblijf van

Sluiten