Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richten, waardoor de ouders eerder er toe gebracht worden hun kinderen op de „Pastoorsschool” te plaatsen.

Toen er nu weer een flinke „zending” van den „St. Claverbond” kwam, waarvoor den leden van dien Bond hierbij onzen hartelijken dank! kon aan den bouw der school gedacht worden.

’t Had heel wat in, voordat men een terrein kon koopen; alle mogelijke moeilijkheden deden zich voor. Doch ten slotte gelukte het en met spoed werd met den bouw der school begonnen.

In ’t begin der maand Juli 1925 was zij gereed, zoodat men er den Juli in kon trekken, tot groote blijdschap van al de leerlingen.

Den 18en Juli werd er de eerste H. Mis gelezen en werd de school ingezegend.

Reeds sedert ruim één jaar, kwam om de twee weken een Pastoor van Djokja naar Kalasan, om in het schoolgebouw de H. Mis te lezen. De schoolbanken werden weggenomen, een paar matten op den grond uitgespreid, twee schrijftafels naast elkaar gezet, om er n altaar van te maken, en de school was in een kerk veranderd. De leerlingen van deze school en van drie naburige schooltjes, die in 1924 waren opgericht, alsmede een klein aantal volwassenen, kwamen geregeld de H. Mis bij wonen.

Doch ’t was zich „echt behelpen ’ in een klein, donker lokaal heelemaal niet geschikt om tot devotie te stemmen! Echter beter zoo, dan heelemaal niets!

Een heele verademing was het daarom, toen op 18 Juli de eerste H. Mis in de nieuwe school kon worden gelezen. De wanden tusschen de schoollokalen zijn gedeeltelijk van planken van 3 M. lang gemaakt.

Als er „kerk” is, worden deze planken weggenomen, en men krijgt een ruim lokaal, zooals U op de foto zien kunt. Na afloop worden de planken weer op hun plaats gebracht en de school kan weer doorgaan.

De school staat op een mooi open terrein, vlak naast de plaats Kalassan. Er omheen liggen rijst- en suikerriet-velden. Voor de leerlingen blijft er een prachtig speelterrein open.

Sluiten