Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plechtige oorkonde, voorgelezen door den rector van het Djokjasche college, tevens directeur van het voorloopige seminarie, vermeldde het feit en de namen der bestuurders van Kerk en Propaganda, Land en Koloniën, Vicariaat en Jezuitenmissie onder wie het plaats had. De Djokjasche seminaristen luisterden de plechtigheid met hun gezang op en werden door hun bisschop in het bijzonder toegesproken. De Moentilansche, die na de vacantie zich bij de Djokjasche zullen voegen, konden tot hun en aller spijt niet komen.

Voor het Katholieke vereenigingsleven brachten deze weken de jaarfeesten der Katholieke sociale Bonden, die het Beschermfeest van St. Joseph tot titelfeest hebben en de jaarvergaderingen van de Katholieke Jongelingen- en Meisjes-Bonden, die om hun zaken gedurende de steeds in Juni vallende groote vacantie behoorlijk in orde te houden, steeds voor die vacantie jaarvergaderen en hun besturen hernieuwen. Als bijzonderheid kan vermeld, dat de Katholieke sociale Bond van Djokja dit jaar tevens het vijfjarig bestaan van zijn eigen bondsgebouw herdacht en dat de Bataviasche K. J. B. zijn koperen bruiloft vierde. Een aardige blijk van de wereld-samenhang van het Katholicisme bood verder het feestelijk onthaal, dat deze laatste vereeniging, die voor eenige jaren al eens een afdeeling Katholieke padvinders uit Amerika gastvrijheid verleende, voor enkele weken aan de Manillaneesche Katholieke voetballers tijdens hun verblijf te Batavia bood. Van weerszijden was de vreugde over de ontmoeting groot.

Behalve deze meer stereotypische gebeurlijkheden hadden er verschillende uitvoeringen plaats, die naar Katholieke zeden, in den H.Vastentijd natuurlijk onderbroken waren. In dezen gingen de Djokjasche Javanen vooraan. Hun afdeeling van den Javaanschen socialen Bond, de Poesara Katholieke Wandawa, belegde op Paaschdag zelf een zeer goed geslaagd familie-feest in de daartoe welwillend, door de Zusters Franciscanessen afgestane schoollokalen.

Minder voorspoedig waren diezelfde Javanen op een ander gebied. Niettegenstaande hun politieke vereeniging, de Pakenpalan Politiek'Katholiek Djawi, er nog tweemaal op terug kwam en de Gouverneur-Generaal door het weigeren van zittingneming

Sluiten