Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE INTERNATIONALE BIDWEEK

DOOR G. VAN GESTEL, S.].

op het aanstaande feest van Sint Petrus’ Stoel (18 Januari) en eindigend op het feest van Sint Paulus’ Bekeering (25 Januari) wordt wederom over geheel de v/ereld de z.g. Internationale Bidweek gehouden.

In die dagen zullen weder millioenen Katholieken en millioenen Protestanten handen en harten in gemeenschappelijk smeekgebed verheffen tot den éénen Vader, die in de hemelen woont en alle menschenkinderen heeft geschapen voor éénzelfde hemelsch geluk in het Vaderhuis, allen heeft bemind met een gelijke liefde, zóó groot, dat Hij zelfs Zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem heeft overgeleverd voor ons allen. (Rom. 8 : 32).

Dat is de algemeene gebedsintentie voor deze Bidweek; de vereeniging van alle afgescheiden Christenen en niet-Christenen in de ééne ware Kerk van Christus. Wij bidden, dat het ware Licht der wereld, dat Jezus Christus is, moge uitschijnen over heel de menschheid en verlichten moge eiken mensch, komend in deze wereld. (Jo. 1 : 9). Wij bidden voor den terugkeer van alle afgedwaalde schapen tot den éénen waren schaapstal, voor de volken in het Oosten, die zich van de Moederkerk hebben afgescheiden, voor de Protestanten van alle schakeering, voor de bekeering van alle afvallige en slechte Katholieken, voor de bekeering der Joden, voor de bekeering eindelijk der Heidenen. Wij bidden, dat allen, ja! allen mogen deel krijgen aan de

Sluiten