Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt thans ook in tallooze hutten van pas-bekeerde heidenen de dag begonnen met het kinderlijk-eenvoudige, maar zoo mooi-edelmoedige „Alles voor U, Allerheiligst Hart van Jezus”: wordt ook daar troost en kracht gezocht in de verzuchting: „H. Hart van Jezus, ik stel mijn vertrouwen in U”; vlamt, ondanks veel bederf, langs heel den aardbol de Godsliefde steeds hooger op door de verzuchting: „Zoet Hart van Jezus, geef, dat ik U altijd meer beminne”.

Daar de H. Hart-schilden aan alle Missionarissen op aanvrage geheel kosteloos verstrekt worden, tracht het Secretariaat „Regina Coeli” de onkosten, althans gedeeltelijk, te dekken door in Nederland H. Hart-schilden met verschillende schietgebeden te verspreiden tegen den geringen prijs van 10 cent per stuk. Geheel de uiterst bescheiden winst, gemaakt op de Nederlandsche editie, wordt besteed voor de kostelooze verspreiding in de Missiën.

Is het wonder, dat de groote, Nederlandsche Kerkvoogd, Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Monseigneur A. Gallier, weinig maanden voor zijn dood, dit werk der H. Hart-schilden niet alleen ten zeerste prees, maar ook zegende, derhalve aanbeval?

Degenen onzer lezers en lezeressen, onzer zelateurs en zelatricen, die mee willen werken aan de verspreiding der H, Hart-schilden in Nederland om aldus de gratis wereld-verspreiding te bevorderen, kunnen de schilden bestellen rechtstreeks bij het Secretariaat „Regina Coeli ’, Bloemendaal (N.-H.) of ook bij den St. Claverbond, Stijn Buijsstraat 11, Nijmegen.

Die het Werk der H. Hart-schilden in deze Juni-rnaand wil steunen door een edelmoedige gift, zende deze per postwissel naar een van beide boven genoemde adressen, met vermelding: H. Hart-schilden.”

Sluiten