Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RADEN ADJENG KARTINI

DOOR G. VRIENS, S.J.

111

(Vervolg en slot van blz. 158.)

■ya het leven van Kartini in het kort overschouwd te hebben, rest ons thans nog een vraag ter beant- woordmg: Waar putte Kartini de kracht tot voK striid? bovenmatig zwaren en moeilijken s rijd. Het antwoord dringt zich na het bovengezegde rLds as hee „are „a„ sdf op, de adel va„ haar karak.er ™s ïel ve die bittere jaren van strijd om de rwezehjking van haar idealen. Ingeboren was haar een groote drang naar rechtmatige vrijheid en zelfstandigheid, waarbij kwam een bewustzijn van de hooge zedelijke waarde van den mensch, an de vrouw en moeder in het bijzonder. Begaafd met een cherp verstand en een sterk verlangen naar ontwikkeling, liet de van haar karakter zich door den tegenstand, welke ar idealen allerwege ondervonden, aanvankelijk drijven tot een zekere hardheid en norsche koppigheid tegenover hen die haar weerstreefden. Maar geleerd door de ondervinding en gelouterd door den strijd ontwikkelden zich in haar zelfbeheersching en voora dat a geheel zich-zelf-vergeten, dat haar figuur zoo aantrekke Ijk maakt. Dit alles bleek boven reeds overduidelijk; hier g s echts een citaat uit een brief aan Mevrouw Abendanon: .. ch toe, wi) bidden en smeeken U, denkt U toch niet meer

Sluiten