Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op zijn tocht meeneemt, om het H. Doopsel en het H. Oliesel te kunnen toedienen.

Ten einde de missievrienden, die door hun gift de Javaclub steunden, in staat te stellen alles te bezichtigen, alsmede om anderen bij een volgende gelegenheid sympathiek te stemmen ten opzichte van haar streven, stelde de Javaclub vóór de verzending naar Maastricht, den 22 Juli alles te Nijmegen tentoon.

Door de welwillende en geheel belangelooze hulp der firma Bahlmann, wier Chef de Heer Atmer persoonlijk leiding gaf, was het een en ander keurig geëtalleerd rondom een bijna levensgroot, bloemen-omkranst portret der Javaansche wijdelingen, terwijl hier en daar in de expositie-zaal ook voorwerpen uit het Javaansche leven en kunstvoortbrengselen der Javaansche huisindustrie de aandacht der bezoekers trokken.

Pater Franciscus Xaverius Satiman, de eerste Javaansche Priester en de heer Ant. Djoepri Nitihardja, Javaansch onderwijzer, deze laatste in nationaal kostuum gekleed, waren mede tegenwoordig om belangstellenden te ontvangen en desgewenscht verklaringen te geven omtrent gebruiken van hun volk.

Deze ééndaagsche tentoonstelling, welke in ’t geheel slechts 6 uren duurde, trok, tot groote verrassing en voldoening der Javaclub, meer dan 1000 bezoekers; waarvan vele volstrekt iets wilden geven ter aansporing van de jonge dames, opdat zij zouden blijven voortgaan met hun zoo sympathiek werken voor de Missie.

Wij voelen ons verplicht uit naam der Missie de club nogmaals hartelijk te danken en deelen onze lezers en lezeressen mede, dat de Javaclub, aangemoedigd door het slagen harer eerste poging, thans op haar program heeft gezet;

De uitrusting van het nog te bouwen, eerste kerkje te midden der doodarme bergbevolking van Kalibawang.

Wie met een gift of giftje de Javaclub wil steunen, zende de bijdrage aan de leidster der club. Mejuffrouw I. Michels, leerares M.O. Boekhouden, Graafscheweg 10, of aan den St. Claverbond, met vermelding: ~Javaclub”.

Sluiten