Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EERSTE JAVAANSCHE MISSIONARIS

DOOR JAC. SCHOTS S.J

■an welke onschatbare beteekenis het is, wanneer het Evangelie gebracht wordt aan een volk door eigen landskinderen, begrijpt iedereen zij zijn immers de massa hunner landgenooten in gedachten- en gevoelsleven, in taal en gewoonten meer nabij dan de vreemdeling, hoe begaafd die ook moge wezen.

Voor onze missie heeft dat ideaal: „het geloof verbreiden op Java door Javanen” een begin van verwezenlijking gekregen. Immers den Ssten September 1.1., op den feestdag van Maria’s geboorte, stapte te Tandjong-Priok aan wal de eerste Javaansche priester, die gaat arbeiden onder zijn volk.

Geen wonder dat die gebeurtenis op Java als uiterst belangrijk werd aangevoeld en gevierd.

Eenige feiten die deze „blijde incomste” illustreeren, zullen, hoop ik, door de vele weldoeners en vrienden der Java-missie met belangstelling worden vernomen.

Op vele plaatsen, Batavia, Djocja, Moentilan en Mendoet, leefde de Christen-gemeente wekenlang in blijde spanning, en bereidde zich voor den intocht luisterrijk te vieren.

Daags voor de aankomst der mailboot reisde een deputatie van de vereenigde Katholieke Bonden uit Midden-Java met de ouders van P. Satiman naar Batavia.

Op den bewusten Bsten September hadden ze zich op de kade van Priok verzameld. Ook P. Wubbe, hoofdpastoor van Batavia

Sluiten