Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog even hadden we den tijd haar op te wekken om God vergiffenis te vragen door een herhaald;,.Toewan Allah ampoen”, waarop de stakker, nog geen tien minuten na aankomst, stierf en voor Gods rechterstoel verscheen.

Heel dikwijls hebben we in onze polikliniek het geluk zielen te winnen voor den Hemel; als de Zusters zien, dat een kindje doodziek is en er volstrekt geen kans meer op beterschap bestaat, doopen zij het en geven het weer aan de moeder, die niet weet, welk een kostbare schat haar kindeke ontving. Met ouderen gaat het natuurlijk niet zoo gemakkelijk; deze moeten immers eerst onderricht worden, maar als ze maar lang genoeg bij ons blijven, gebeurt het toch vrij dikwerf, dat de een of ander bekeerd wordt, voor hij de eeuwigheid ingaat.

Wat wordt er dan in zulke dagen veel gebeden en geofferd, om Gods hulp in te roepen, opdat de zieke zich bekeere! Ja, hoe langer hoe meer beseffen we, wat een heerlijk missiewerk het is, hier in ons eenvoudig St. Franciscus-Ziekenhuisje te mogen arbeiden aan het lichamelijk en ook geestelijk welzijn der arme Javaansche bevolking van Midden-Java.

Tot slot nog een woord van dank aan alle weldoeners in het dierbaar vaderland, die ons zoo trouw helpen door hun gebed en finantiëelen steun! Nog onlangs ontvingen wij een aardig bedrag; we zijn gepromoveerd tot een ziekenhuis 2de klasse, krijgen dus nu van het Departement voor eiken patiënt per dag één dubbeltje meer, waardoor de dagelijksche steun per patiënt van 7 op 17 cent steeg.

Doch U begrijpt, waarde lezers en lezeressen, dat wij van 171! cent per dag geen enkele zieke kunnen onderhouden en daarom eindig ik met een; „Om Christus’ wille, blijft in uwe milddadigheid gedenken de arme zieken van het eerste R.K. Ziekenhuis te Moentilan”.

DIEVELEM TOT DE GERECHTISMEID ■■ ZULLEM SCtiITTEREM ALS STERREPi “ in DE innERDUREMDE EEUV/IGMEDEM ■ 3 ■ "S

Sluiten