Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarbuiten als Katholieke zielenwervers te arbeiden. Op een voortreffelijke manier is dit leekenapostolaat georganiseerd te Medari. Zooals den lezers en lezeressen van den St. Claverbond bekend is, heeft de Katholieke Missie aldaar in 1927 zie het artikel, 40sten Jaargang, blz. 25 een nieuw missiekerkje gebouwd. Rondom dit centrum liggen op niet al te verre afstanden een Schakelschool te Sléman, een Standaardschool te Morangan, een Vervolgschool te Toeri en 5 Dessascholen te Denggoeng, Kadisaba, Ketjémé, Lempoeng en Plaosan. Al deze scholen te zamen zouden we het geschikst kunnen aanduiden met den naam; „het dekenaat Medari”.

Thans, nu dat scholencomplex reeds eenige jaren in werking is, blijkt overduidelijk hoe een edelmoedig leeken-apostolaat voor den Priester-Missionaris een machtige hulp is.

Wegens omstandigheden kon Medari, hoe geschikt het er overigens ook voor zijn zou, geen vasten Missionaris krijgen. Zeker, geregeld komt er om de veertien dagen een Pater van Djocja of Moentilan om er de ff. Mis te lezen, de Sacramenten toe te dienen en catechismusonderricht te geven, doch als men dan van nabij ziet, dat al de overige hier en daar rond Djocja ontluikende Christengemeenten ook bijna geheel aan dien éénen Priester zijn toevertrouwd en dat dus Medari en zijn Christenheid wel een hoofdzorg, maar dan toch slechts één der vele hoofdzorgen van denzelfden Priester is, dan moet men wel erkennen, dat door de gezamelijke Katholieke onderwijzers prachtig werk gepresteerd is en nog dagelijks gedaan wordt.

Immers niet het minst door hun toedoen is hier, zooals overal elders in de Katholieke wereld, het katholieke vereenigingsleven volop aan het ontluiken, ffet volkskarakter der Javanen, misschien wel wat minder doortastend en volhoudend dan het onze, heeft er ook meer behoefte en steun aan dan onze Ffollandsche Katholieken. Zeker echter is het, dat het betrekkelijk kleine groepje Javaansche Katholieken te Medari, in aantal nog zoo onbeduidend, door zijn verschillende vereenigingen het spreekwoord tracht te verwezenlijken: „Wie niet sterk is moet slim zijn”. En daarom is te Medari de geheele Katholieke actie een actie van onderlinge vereeniging, van eenheid, die macht maakt!

De opperleiding in missie- en schoolzaken behoort natuurlijk

Sluiten