Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor hen nummer één is: Hoeveel traktement wij nu wel kregen? Voor hoeveel jaar wij voor Indië „geteekend” hadden? en dergelijke komische dingen meer. Groot interesse bleken de meesten te hebben voor ons college: die geweldige massa van een kleine duizend Javaansche schooljongens, en dan die uitgestrekte gebouwen ! Het was ook aanstonds allen erg opgevallen, dat velen van onze jongens zoo goed Hollandsch spraken. Al vragend en vertellend hoorden zij zoo het een en ander over het missiewerk en de Java-missie en men kon het sommigen aanzien, dat dit hen, ondanks hun ruw uiterlijk, toch wel trof en zij een oogenblik voelden en beseften, dat hier een werk werd verricht, dat toch wel sterk boven het gewone leven uitstak.

Zaterdagmorgen vroeg moest de troep weer opbreken. Om half zeven was er reeds een drukte van belang. Paarden werden gezadeld, kanonnen bespannen, bagage verzameld. Langzamerhand kwam er orde in, en precies zeven uur werd het commando tot vertrekken gegeven. Rechts en links nog even een groet ten afscheid en voort rukte de dappere schaar, die ons op zoo buitengewone wijze had ~ingenomen”. Slechts een paar man bleven achter om de scholen weer in orde te brengen, want bij het leger doen ze immers altijd alles netjes, niet waar?

Het slot van het heele bedrijf was de schadevergoeding. Nu kon die werkelijk maar uiterst miniem zijn, want er was inderdaad alle zorg aan den dag gelegd niets te beschadigen. Toch waren ze aan het rekenen geslagen, . wat ze eigenlijk berekend hebben is ook weer het geheim van den smid, in casu het legerbestuur, of misschien van den Inlandschen Bestuursambtenaar en het resultaat was, dat wij na eenige dagen ~ter vergoeding van beschadigingen en gemaakte onkosten” de kapitale som van negen gulden en zestig centen mochten ontvangen! U ziet, Kandjeng Goepermen kan nauwkeurig zijn, ook in Indië ').

*) Kandjeng eigenlijk een titel van hooggeplaatste personen, maar ook voor het gouvernement gebruikt. Ik zou Kandjeng Goepermen dus willen vertalen door: het Edelachtbare Gouvernement. Deze uitdrukking maakt op ons een min of meer komischen indruk, die er in het Javaansch volstrekt niet in zit.

Sluiten