Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En nu staan wij dan aan het begin van een andere allernuttigste onderneming: de opening van een Indischen Cursus, waar toekomstige bewoners van ons mooi Indië, de eerste practische kennis wordt bijgebracht, van hetgeen straks voor hen hoognoodig is in hun nieuwe verblijfplaats.

Bij het vele goede, dat ik zou kunnen zeggen, heb ik slechts ééne aanmerking: Deze cursus had er reeds 15 jaar geleden moeten zijn.

Maar des te grooter is mijn vreugde, nu hij thans gelukkig is begonnen en tot stand gekomen.

Men moet van nabij gezien en aan den lijve ondervonden hebben, wat de eerste dagen en weken beteekenen voor hen, die in het goede vaderland bemind en geëerd, soms verwend, als totok pas aankomen in Indië, al is het dan ook ons Nederlandsch Indië.

De aankomst zelf is nog interessant, hartelijk, dikwijls één bloemenweelde. Doch het familie-leven aan boord, met zijn bezwaren, maar toch ook met zijn onderlinge hulp, houdt plotseling op; midden in den zomer, voelt men reeds den eersten dag om 6 uur, half zeven de duisternis op zich vallen; het begin van een onafgebroken reeks van lange avonden; de welkomstbloemen zijn spoedig verwelkt; men beseft al heel gauw, dat men zich bevindt in een ander, nieuw, ja geheel vreemd werelddeel, te midden van millioenen, wier taal en zeden men niet kent, voorloopig nog zonder kennissen, dikwijls zonder veel hulp van anderen. En het is niet te ontkennen, dat voor niet weinigen ik spreek uit eigen ondervinding ~ de eerste dagen heel vreemd, voor sommigen de eerste weken zelfs zeer zwaar zijn.

En terwijl ik alle andere groote voordeelen, die uit dezen cursus zullen voortvloeien, stilzwijgend voorbijga, wijs ik slechts op dit eene zeer belangrijke, niet alleen voor de mannen, maar vooral voor de pas in Indië gearriveerde vrouwen, dat zij, na het volgen van dezen cursus zich veel gemakkelijker zullen aanpassen aan den geheel nieuwen toestand, zich veel spoediger ~thuis” zullen gevoelen.

Het feit bijv. reeds alleen, dat zij zich aan het inheemsch personeel, aan hun kokki en hun kebon, aan den huisjongen, aan s.ado-koessir of taxi-sopir (chauffeur) terstond reeds redelijk ver-

Sluiten