Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar wederom moest de man der wetenschap zijn zielenijver tot gebedsactie beperken. De Paus riep hem naar Rome terug. „Sindsdien Pius XI heeft het in October 1927 zelf gezegd ~ gedenk ik iederen dag, zonder er één over te slaan, na het opstaan, in de H. Mis Rusland én al zijn priesters èn al zijn bewoners, zoowel de Katholieken als die het nog niet zijn.”

De geleerde bibliothecaris, de bedachtzame gezant zag, toen hij door Gods bestiering op den zetel van St. Petrus geplaatst werd, plotseling nimmer-verwachte mogelijkheden van missie-actie voor zich opengelegd.

Ofschoon onze Paus op alle werkterreinen der H. Kerk arbeidt, IS hij toch vóór alles de luidsprekende, de duizenden en duizenden bezielende Paus der Missiën. Met al de warmte van zijn hart, dat door zijn groot verstand geleid wordt, terwijl beide, hart en verstand, bovennatuurlijke spankracht krijgen door den blakerenden en verlichtenden Geest Gods, heeft Pius XI tot verrassing en vreugde aller missievrienden ieder jaar van zijn Pontificaat vruchtbaarder gemaakt dan het aan vruchten-rijke voorafgaande.

tlerst gaf de Paus aan de gebedsactie nieuw leven. Nauwelijks had hij den pauselijken troon bestegen of hij voegde aan de eerbiedwaardige litanie van alle Heiligen de nieuwe bede toe: dat God zich moge erbarmen over de ongeloovigen en de heidenen. Daarna richtte hij zich tot de jeugd, velen oproepend om eigen persoon in dienst der missiën te stellen. Hij schroomde niet bisschoppen en bestuurders van geestelijke orden te wijzen op hun plicht, om ondanks de eigen behoeften hunner diocesen en provincies, edelmoedig krachten af te staan voor het missiewerk onder de heidenen. Een andermaal waren het vooral de geldelijke nooden der missiën, waarop hij de aandacht richtte. Aan het allerbeste der Genootschappen tot steun der vreemde missiën, het oorspronkelijk Fransche „Genootschap tot Voortplanting des Geloofs met zijn beide zuster-vereenigingen de H. Kindsheid en het St. Petrus-Liefdewerk, schonk hij het Romeinsche burgerrecht. Daardoor heeft hij dit Genootschap tot een wereldmacht gemaakt, misschien ware het juister te zeggen tot een wereld/cas, waarin ieder geloovige, ook de armste de Paus roept ook dezen op tot offeren zijn goud of koper storten moet en waaruit iedere missie putten kan.

Sluiten