Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en bood den jubilaris een gesloten couvert aan. Vervolgens dankte de heer J. Bremani Pater Hellings voor zijn werk onder de Javanen ‘). Als symbolisch geschenk bood de spreker den jubilaris een bruine wandelstok aan met wit ivoren kruk. Pater Hellings dankte, en bracht alle hulde terug op de Sociëteit van Jesus, hij voelde zich niets meer, dan een gehoorzamen ordebroeder onder wijze leiding. Na de pauze hield de heer Tromp nog een kleine drie kwartier de aanwezigen geboeid, door zijn werkelijk origineele rede over den Paus.

Mcndoet

Zaterdag: plechtig Lof met drie Heeren en feestpreek van den Z.E. P. Satiman S.J. Zondag: Hoogmis en ’s middags om vier uur optocht over den publieken weg met de Pauselijke vanen, waarna Lof met Te Deum om half zes. Daarna een feestelijke bijeenkomst in de speelzaal der Zusters. De heer Prawiradarma schetste het leven van den Paus en de verhevenheid van het pausschap, de heer Dwidjaatmadja: den oorsprong van ’s Pausen wereldlijke macht en de verhouding van den Vaticaanschen Staat met de andere regeeringen in den loop der eeuwen. Maandag om 6 uur Kindermis en verder kinderfeest, in pastorie en bij de Zusters.

Moenfilan

Ook hier de zelfde feestelijkheden, maar een unicum misschien was wel een optocht na de plechtige Hoogmis van bijna heel de parochie, ongeveer een duizend geloovigen, jong en oud, met roffelende trom de poort van het college uit. Voorop de leerlingen der lagere scholen met wapperende vlaggetjes, de

') Pater Hellings is n.l. de eerste geweest, die met de missioneering onder de Javanen werd belast. Hij werd in 1896 door den Regulieren Overste, den HoogEerw. Pater ]. Keijser benoemd, doch, toen deze laatste spoedig daarop om gezondheidsredenen naar Holland moest terugkeeren, volgde Pater Hellings hem als Algemeene Missie-Overste op, en heeft in die hoedanigheid, de zware verantwoordelijkheid van ’t eerste begin der Javanen-missie gedragen (1897—1904). Heeft deze groote missionaris later ook nooit de gelegenheid gehad rechtstreeks onder de Javanen te arbeiden, steeds bleef dit missiewerk zijn volle belangstelling genieten, en overal, waar hij op zijn weg Javanen ontmoette, won hij spoedig hun volle vertrouwen.

Sluiten