Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAVA AAN HET H. HART VAN JEZUS

DOOR JOH. HELLINGS S.J,

■an uit Holland is door onze missie-vrienden vóór eenige jaren de leuze aangeheven: Java aan het H. Hart. Gebed en offers hebben ze bekrachtigd en Java zelf heeft geantwoord. De trouwe lezers en lezeressen van den St. Claverbond zullen zich nog herinneren, dat 26 December 1927 _ zie Claverbond 1928, blz. 130 ~ op de suikeronderneming der Katholieke [Familie Schmutzer te Gandjoeran de eerste steenlegging plaats vond van de H. Hart-tjandi door Mgr. A. van Velsen.

Was deze inheemsche H. Hart-tempel zie foto blz. 131 m beginsel meer bedoeld als een familie-monument voor de onderneming zelf, de kerkelijke Overheid van heel Java heeft hem verheven tot nationaal gedenkteeken door bij gelegenheid der inzegening van dit eerste inheemsche H. Hart-monument heel Java openlijk toe te wijden aan Christus-Koning. Daarom zal de 11de Februari 1930 voor de beide families Schmutzer van Gondang-Lipoero en van Buitenzorg, maar ook voor heel Katholiek Java voor immer een dag blijven van glorierijke en dankbare herinnering. Want vierde Ir. Schmutzer vandaag het 2e lustrum zijner gezegende echtvereeniging, tegelijk met het misschien ietwat smartelijk, maar roemvol afscheid van zijn intusschen tot Utrechtsch Hoogleeraar benoemden broer; de inzegening van de H. Harten openbare toewijding van heel Java aan Koning Christus heeft heel dit luisterrijk feest van verblijden en scheiden, verheven in een bovennatuurlijke orde, gemaakt tot een Katholieken

Sluiten