Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feestdag van den eersten rang. Die diep-godsdienstige feeststemming heeft dan ook van het begin om 7 uur ’s morgens tot s middags 12 uur in één stuk door gedomineerd en aan alle aanwezigen, klein en groot, een weldaad bewezen, zooals alleen het feesten met en in Christus dat vermag. Het volgende korte overzicht zal dit ten overvloede bewijzen.

In den vroegen morgen.

Kalm en rustig, na een regenachtigen nacht, ontwaakte des morgens Gandjoeran, terwijl de eerste zonnestralen den regendamp opzogen. Reeds vanaf half 7 maakten de Javaansche Padvinders der onderneming hun opwachting voor de komende gasten: auto na auto reden ze het groote erf op: eerst een volle autobus met Eerw. Fraters S.J., zangers en acolythen, daarna de Hoog-Eerw. Geestelijkheid van heel Java: Mgr. Van Velsen, Bisschop van Batavia, Mgr. van de Pas, Apost. Prefect van Malang en Mgr. De Backere, Apost. Prefect van Soerabaja; eveneens de Reguliere Missie-oversten: Pastoor Van Kalken S.J., Pastoor Goumans O.S.Cr. en Pastoor Visser M.S.C., verder onze jongste Missionarissen op Java: Pastoor Beekman O.F.M. en Pastoor Schneiders O.F.M. en nog eenige andere Pastoors, als Pastoor L. van Rijckevorsel, broer van Mevr. Schmutzer. Ook de Katholieke leeken waren in grooten getale reeds vóór de H. Mis aanwezig: o.a. de heer Moorman, Adm. Bleydenstein, Mej. Herbermann van Melania, Mej. Bosch en Mej. Trel, der vrouwen van Nazareth, verder zeer vele afdeelingen der Katholieke Javanen o.a. uit Solo, Magelang, Ambarawa, Moentilan, Djokja, Medari, Klaten, Bantool, Goentoer Geni, en vooral van Gandjoeran zelf, zoodat na aankomst der beide families Schmutzer met hun kinderen het kerkje al véél, véél te klein was voor al degenen, die deze heerlijke feestelijkheid van het begin tot het einde wilden bijwonen.

De Pontificale Hoogmis.

Te kwart na 7 begon de Hoogmis, opgedragen door Mgr. Van Velsen, terwijl het koor der Eerw. Fraters S.J. de liturgische gezangen keurig uitvoerde en onder bekwame leiding een indrukwekkende vertolking gaf van de zoo devote, 3-stemmige Mis

Sluiten