Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de oorkonde van de familie Schmutzer ten jare 1927 bij het H. Hart-beeld ingemetseld, staat het geheim van hun wondere werkkracht en toewijding verraden. De familie Schmutzer heeft in hare herinnering teruggeroepen:

hoe na een periode van voorspoed, in 1882 een ernstige crisis intrad en 25 jaren achtereen misgewas en flnanciëele tegenslagen het land dreigden te doen ondergaan, hoe hunne ouders de zwaarste beproevingen en bitterste zorgen met on-

gebroken moed hebben gedragen, onwrikbaar vertrouwend op God, die hun in Jezus’ H. Hart, hun toevlucht in den nood, van Zijne Goddelijke Liefde en Vaderlijke Voorzorg de verborgen schikkingen leerde.

Foto W K.

Opening van een meisjes-standaardschool met internaat te Gandjoeran op de onderneming Gondang Lipoera den 6'" Juni 1927. (Blz. H 4.)

„hoe eindelijk de bange zorgen weken en na het heengaan van hunne ouders, wier leven hun een hoog en onnavolgbaar voorbeeld bleef, voorspoed en zegen hun deel werden.

„en hebben zij besloten, met en namens hunne gezinnen, aan

Sluiten