Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot op heden is deze vlucht als record-vlucht nog niet overtroffen.

Verdere vluchten.

Na deze bemoedigende, met zooveel succes bekroonde proeven onzer pioniers in 1924 en 1927, besloot het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie de 4 vliegtuigen, bestemd voor het vliegwezen in Ned. Indië zelf, in dienst der post naar Java te doen vliegen.

Den 12den September 1928 stonden deze vliegtuigen ter bezichtiging van het publiek op Schiphol, zie foto blz. 208, en den volgenden morgen vertrok het eerste de H-NAFA, wederom met Luitenant G. A. Koppen als bestuurder.

Op de drie daarop volgende Donderdagen ondernamen de anderen den langen weg naar Indië.

Bij het begin van deze meer regelmatige luchtpostverbinding tusschen Moederland en Koloniën werd het luchtrecht geheven door. speciale luchtzegels van 40 cent voor briefkaarten en 75 cent voor brieven. Deze zegels dragen als een welverdiende hulde aan onze pioniers-vliegers 'n afbeelding vaii Van der Hoop en Luitenant Koppen. Zeker moet hier even vermeld worden, hoe in de postzakken, die men op blz. 207 in het toestel ziet brengen, zich ook bevond een brief namens den St. Claverbond gericht aan den Apostolischen Vicaris van Batavia, welke brief op blz. 210 gereproduceerd is. Met de gevoelens, daarin uitgedrukt, zijn ongetwijfeld alle lezers het eens!

Was het oorspronkelijk plan geweest om pas in 1929 een reeks maandelijksche proefvluchten heen en terug naar Indië te organiseeren, toen de vier voor Indië bestemde machines vertrokken, was de gelegenheid zoo gunstig, dat de K.L.M. den inzet der maandelijksche vluchten vervroegde. Zoodoende vertrokken den 1 Iden October en den 11 den December nog twee retourvliegtuigen naar de Oost die respectievelijk den Nov. 28 en den Jan. 29 weer behouden te Amsterdam landden. Van den terugtocht dezer beide vliegtuigen maakten Z.D.H. Mgr. A. V. Velsen en de Tiroler Missionaris van Kalibawang, Pater J. B. Prennthaler, gebruik om hun dank te betuigen aan de leden van den St. Claverbond. Ook deze beide luchtpoststukken zijn gereproduceerd respectievelijk op blz. 211 en blz. 212.

Sluiten