Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LÔHDER DE BESCHERMING DEP HMAÀGD MAPIA\ êìâîy 73m5‘? YIJÊWAQIJTVANGIËI. rata‘.

SLAAFJES VRIJKOOPEN?

DOOR Fr. STRATER. S.J.

■ oor eenige lezers van den St. Claverbond is de vraag gesteld: Waartoe wordt op Java het geld besteed, dat men geeft ~tot vrijkooping van een slaafje, bij den doop te noemen N.N.”?

De lezers weten wellicht reeds, dat op Java geen slavernij meer bestaat, zoodat er geen gelegenheid is om eigenlijk-gezegde slaafjes vrij te koopen. Slavenmarkten, zooals ze misschien nog, zij het dan ook onder bedekte vorm, elders in Azië en Afrika gevonden worden, zijn hier gelukkig niet bekend.

Het geld, dat in Holland aan de Java-Missie gegeven wordt voor: „het vrijkoopen van slaafjes” wordt gebruikt om heidensche kindertjes, wier ouders gestorven zijn, óf wier vader en moeder te arm zijn, óf wel, wat helaas dikwijls voorkomt, wier ouders zich om het lot hunner kinderen niet bekommeren, op te nemen en in de gelegenheid te stellen naar een katholieke school te gaan, of in een goed katholiek Javaansch huisgezin een onderkomen te verschaffen. Op deze wijze zijn al heel wat kinderen uit het heidendom overgebracht naar het Christendom; ze zijn dus uit een geestelijke slavernij vrijgekocht. Bij hun doop ontvangen ze dan den naam, dien de gever of geefster der aalmoes van minstens f25. hun wil geven.

Het geld wordt dus op eene wijze gebruikt, welke feitelijk geheel overeenstemt met de bedoeling der gevers. Hun bedoeling immers is, dat door hunne aalmoes zielen gewonnen worden voor het katholieke geloof, en dus uit de slavernij des duivels worden overgebracht tot de vrijheid der kinderen Gods.

Sluiten