Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DESSA-KERKBOUW

DOOR ARCHITECT J.TH. VAN OVEN B.N.A

kerkgebouw, te mogen ontwerpen en helpen op- S richten in een bergdessa op de Merapi-helling is voor den bouwmeester een aantrekkelijke opdracht, g Tusschen de gezellige, weinig pretentieuse Javanenwoningen zal een eenvoudige, juiste architectuur de krachtigste uitdrukking geven. Vooral een statige ernst, eigen aan de Vorstenlanden, en een samengaan van alle architectonische factoren in volkomen harmonie, zal den stijl van het kerkgebouw moeten bepalen.

Een kerkgebouw moet uit zich zelf een atmosfeer van waardigheid hebben en den kerkgangers een indruk geven van weloverwogen rust, welke hem uit de wereld neemt, terwijl de geheele omgeving een uitnoodiging is tot gebed.

In de tegenwoordige gelukkige periode van expansie der Katholieke Missie op Java, van doordringen van den Missionaris tot in de meest afgelegen dessa’s, is het vraagstuk, hoe de dessakerk te bouwen, zeer urgent.

Waar op Java zelf door welken invloed kan hier buiten beschouwing blijven zoo weinig op het gebied van zuivere architectuur is bewaard gebleven, is er van een leidraad voor den met de oplossing van het vraagstuk belasten architect practisch geen sprake. Uit een architectonisch oogpunt is de Javaansche moskee, zoowel als het betere woonhuis, van weinig belang.

Hoewel de dessakerk als een nationale zaak is te beschouwen.

Sluiten