Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als catechist-propagandist „den boer op te gaan”, of als catechist-onderwijzer godsdienstles te geven, doch tot nu toe hebben wij ons zeer moeten beperken wegens gebrek aan de noodige middelen.

Op het oogenblik zijn een 15-tal van zulke catechisten-propagandisten alleen in en om Djocja werkzaam, alsmede meerdere catechisten-onderwijzers; doch dit aantal is veel te gering.

Om de 14 dagen is er „gewone” conferentie of bijeenkomst der catechisten-propagandisten. Dan wordt de voor- of achteruitgang der Missie in een bepaalde streek of plaats besproken; men wisselt van gedachten, goede wenken worden gegeven, de moed en de Missie-ijver wordt weer verlevendigd, en ieder trekt weer naar zijn werkterrein terug om op buit uit te gaan, en den behaalden buit na korteren of langeren tijd aan te brengen bij de catechisten-onderwijzers, die op hunne beurt de grootere groepen van menschen bij elkaar brengen en bewerken, om ze tenslotte over te geven aan den Missionaris.

De vijanden der Kerk zitten natuurlijk bij dit alles ook niet stil. Waar een propagandist met eenig succes werkt, wordt hij gewoonlijk al heel spoedig tegengewerkt door volgelingen van andere godsdiensten, vooral van de machtige vereeniging Moehamaddijah. Doch, dat is nu eenmaal de gewone gang van zaken overal en dit zal ook wel steeds zoo blijven.

De lezers van den St. Claverbond worden verzocht het mooie en vruchtbare catechistenwerk dringend en voortdurend in hun gebed aan God aan te bevelen, en ook daarvoor een penningske, of liever nog, een flinken penning te offeren!

Sluiten