Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roem uit te breiden. Een allerverderfelijkste pest zou een dergelijk apostolaat zijn ...

Integendeel, in navolging van den grooten Apostel-Missionaris Paulus, die hoewel Romeinsch burger en vrij man zich de dienstknecht maakte van allen, zullen de Missionarissen hier moeten worden: voor de Javanen als een Javaan, voor de Chineezen als een Chinees. En dat dit ook inderdaad het geval is, bewijst o.m. het geheele leven van één der groote pioniers der Java-Missie, wijlen Pastoor F, van Lith, den Jezuïetenpater en Javanen-vriend, die in breede kringen ook bij andersdenkenden, zoo’n groot vertrouwen genoot, dat hij bij gelegenheid van de volksraadsverkiezingen in 1921 candidaat werd gesteld door de S. I. van Serang, hetgeen toch wel boekdeelen spreekt.

En geen wonder, zijn geheele leven was immers een en al opoffering voor het Javaansche volk, voor welks belangen hij steeds is opgekomen. Ook voor wat betreft zijn zelfbeschikkingsrecht, hetgeen o.a. voldoende blijkt uit zijn arbeid in de z.g. herzieningscommissie en zijn later geschreven brochure: De politiek van Nederland ten opzichte van Nederlandsch-Indië.

Wij, Javaansche Katholieken, zouden geen waardige volgelingen zijn van dezen grooten pionier der Java-missie, als wij niet met hem en nog andere bekende Katholieke schrijvers als Cathrein en Ferrori het beginsel der nationaliteit huldigden, d. i. het beginsel, volgens hetwelk elke natie het recht heeft een onafhankelijken staat te vormen. In zijn boek II Popolo zegt voornoemde Ferrori:

„Volgens mijne meening vloeit dit recht d.i. dan het recht van elke natie om een onafhankelijken staat te vormen logisch voort uit de Christelijke opvatting, welke aan elk individu als mensch natuurlijke rechten toekent en deze dus vanzelf ook moet toekennen aan de natie. Het recht op eigen nationaliteit lijkt mij derhalve onbetwistbaar. leder volk kan zich een souverein en een regeeringsvorm kiezen, welke het best met zijne belangen overeenstemt en zijne welvaart bevordert en niemand kent beter de belangen van een volk en is beter in staat

Sluiten