is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1908, 01-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar betwijfelt de waarschijnlijkheid van zulk een gang van zaken. De Heer kayser herinnert aan onderzoekingen van Tendeloo, volgens welke de lymphebaan de voornaamste transportweg voor het tuberkelgif zou vormen en niet,zooals de Heer de Haan meent, de bloedbaan. De Heer van Zadelhoff brengt daarna nog de vraag ter sprake, hoe 't zou komen, dat onder de inlanders in het bijzonder de Amboineezen betrekkelijk vaak tuberculeus worden. Het gebruik van koemelk zal daarvan, volgens den Heer Koolemans Beijnen, wel niet de oorzaak zijn, evenmin als de meerdere beschaving.

Gewone Vergadering op Vrijdag 27 December 1907.

Naar aanleiding van de opmerking in de vorige vergadering geuit, dat onze kennis omtrent de veelvuldigheid der tuberculose hier te lande nog te zeer berust op indrukken, te weinig op cijfers, deelt de Heer Ouwehand zijn ervaring mede in de laatste anderhalf jaar opgedaan. In zijn praktijk, die bijna uitsluitend onder Indo-Europeanen (klerken, commiezen, behoeftigen, gepensioneerden) werd uitgeoefend, stierven in dien tijd een vijftigtal menschen en daarvan vier, zeker, één misschien aan phthisis pulmonum. Dat zou dus een sterfte geven aan deze ziekte, indien ten minste zoo kleine cijfers een oordeel toelieten - van 8—10°/0, wat nabij komt aan een getal, dat Rubner in zijn handboek der hygiene opgeeft voor Westfalen.

De Heer Nijland krijgt daarna het woord om te spreken over de herkenning van varicellen. De uniteit of dualiteit van pokken en varicellen heeft vroeger de meeningen verdeeld gehouden. En ook nu telt de leer der uniteit nog aanhangers of ook wel neemt ze, half onbewust een plaats in, in het medische denken van sommigen. Er zijn evenwel goede gronden aan te voeren voor de meening, dat pokken en varicellae zijn verschillende ziekten. Men kan een van de twee ziekten krijgen kort na de andere; men kan iemand,