is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1908, 01-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar meer larven in het water aangetroffen, terwijl het vroeger daarvan krioelde.

De maatregelen, die aldaar genomen moeten worden, kunnen echter niet tot die gebouwen zelve beperkt worden. Alle plaatsen op het Marine Etablissement waar water wordt verzameld, dienen goed afgesloten gehouden te worden. Verder zoude het, vooral in den Westmoesson, gewenscht zijn, dat alle plaatsen die voor waterophoopingen in aanmerking komen, wekelijks nagegaan en zoo noodig schoongemaakt werden. Worden hierop de verschillende Europeesche Chefs van de werf gewezen dan zouden deze, ieder voor zijn ressort, daarop kunnen letten.

Aangezien voor het reinigen der verschillende afwateringen op het Marine Etablissement en de woningen daaromheen steeds een aantal werklieden in dienst is, zoo zoude het misschien aangewezen zijn, den hiermede belasten opzichter bepaalde instructies in bovengenoemden zin te geven.

Konden we ons nu tot deze maatregelen beperken, de zaak zou dan al zeer eenvoudig zijn. We bereiken hiermede echter niet de gewenschte resultaten.

Een blik op het gegeven schetskaartje ') doet spoedig zien, dat we een verbetering der plaatselijke gesteldheid niet op het Marine Etablissement zelf, ten minste niet in de eersle plaats aldaar, moeten nastreven, doch deze hoofdzakelijk moet gericht zijn op de omgeving.

Hiervoor zou een culfiveering, d. w. z. drooglegging en drainage der omgevende terreinen beoogd moeten worden, al was het dan voorloopig alleen in de onmiddellijke nabijheid. De terreinen tusschen Marine Etablissement en omliggende kampongs zouden b. v. van alle struikgewas gezuiverd en met boomen beplant kunnen worden, die veel water tot zich trekken en daardoor den grond droog houden.

l) Hier niet gereproduceerd.