is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over bacillaire dysenterie in Deli. 1. Shiga=dysenterie, ')

DOOR

Dr. J. J. van LOGHEM.

(Mededeelingen uit het Pathologisch Laboratorium te Medan 1908 No. 4.)

M. H. t .

Gij weet uit Uw dagelijksche ervaring, dat het mikrosko-

pische onderzoek van de ontlasting van Uwe dysentene-

patienten U slechts in een beperkt aantal gevallen uitsluitsel

geeft. Vindt gij bij herhaald onderzoek de amoeba histolytica

niet, dan zijt gij tot het aannemen van een andere oorzaak

van'de door U gediagnostizeerde colitis genoopt. Tot deze

andere oorzaken behoort zonder twijfel ook hier in Neder-

landsch-lndië de dysenteriebacil.

Voor het aantoonen van dysenteriebacillen heeft men een aoed uitgerust bacteriologisch laboratorium noodig; het spreekt dus van zelf, dat de gegevens over bacillaire dysenterie hier te lande nog onvolledig zijn.

' Eenige leden van deze afdeeling hebben reeds belangrijke dingen betreffende het vraagstuk voor Deli vastgesteld, al werd de zgn. echte dysenteriebacil, de bacil van Shiga, hier nog niet door hen gevonden. Uit de inlichtingen, die de heeren Schüffner en Baermann 2) zoo vriendelijk waren

ï) NaaTeen voordracht, 18 Dec. 1908 gehouden in de vergadering van de afdeeling Sumatras Oostkust der Ver. t. b. d. C^nee .

W?61Het'onderhoek van Baermann en Schüffner over bacillaire pseudo-dysenterie zal binnen kort in de Münch. med. Wochenschr. versch.jnen.