is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spuiten, waardoor het immunisatieproces belangrijk wordt versneld, en dat is het juist, wat we noodig hebben. In Parijs is deze immunisatiemethode gedurende de laatste 5 jaren reeds bij ± 300 personen toegepast met volgens mededeeling uitstekende resultaten. Een statistiek, die tot zelf-oordeelen in staat stelt, is er echter nog niet van verschenen. Mocht ook ons, na talrijke reeksen van proeven, blijken, dat het immuniseeren met virus-serum-mengsels onschuldig is en goede resultaten geeft in de ongunstigste gevallen van rabiesinfectie, dan is voorzeker voor het antilyssaserum een nieuwe, hoogst belangrijke toekomst weggelegd.

Recapituleeren we ten slotte de resultaten onzer proeven, dan blijkt dat:

le Ons antilyssaserum zeer werkzaam is; de titer ervan '/2 — '/» is belangrijk hooger dan die, welke volgens Marie als regel wordt bereikt.

2e Overeenkomstig de opgave van Marie ons gebleken is, dat 't antilyssaserum rabiesvirus alleen doodt in zeer bepaalde verhoudingen.

3e Overeenkomstig onderzoekingen van Kraus en Kreissl, we de immuunstoffen bij 't konijn ± 30 dagen na 't begin der immunisatie zagen optreden; 14 dagen later waren ze evenwel in veel grooter quantiteit aanwezig. 4e Ons antilyssaserum wel degelijk tot anaphylaxie aanleiding geeft, zoodat we met de herhaalde toepassing ervan voorzichtig moeten zijn.

5e De door ons toegepaste methode van intracerebrale infectie met de minimum lethale dosis belangrijke diensten kan bewijzen, doordat ze gelegenheid geeft het virus fixe der verschillende Instituuts-Pasteur en dus ook de resultaten der immunisatiemethoden beter met elkaar te vergelijken en tevens de mogelijkheid opent om de waarde van het immuniseeren met antilyssaserum alleen beter te doen kennen.