is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

even goed te kennen, als de heer van Buuren, die in een gedeelte van het gewest Kediri. Ook de andere Officier van Gezondheid was jarenlang met den burgerlijken geneeskundigen dienst belast. Den Inspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, die gedurende vijf jaren Java in alle richtingen doorkruist, waargenomen en onderzocht, Inlandsche ziekeninrichtingen, scholen, werkplaatsen, gevangenissen geinspecteerd, den dienst van Europ. en Inlandsche geneeskundigen, vroedvrouwen enz. enz. nagegaan, dagen achtereen in dessa 's doorgebracht heeft, om den gezondheidstoestand en den staat der vaccine te onderzoeken, (*) dien ambtenaar boutweg te ignoreeren; den Directeur van de Koepokinrichting, die gedurende tien jaren duizenden Inlanders wegens dollehonds-beet behandeld, honderden vaccinateurs tot het gebruik der animale lymphe opgeleid heeft, als „officier van gezondheid, die nooit praktijk onder de Inlanders gehad heeft" voor te stellen, omdat hij, vóór hij Directeur werd, in militairen dienst is geweest; een civiel geneesheer, die' gedurende meer dan twintig jaren in West-, Midden-, en Oost-Java tot tevredenheid van bevoegde beoordeelaars is werkzaam geweest, aanhoudend ziekeninrichtingen heeft beheerd, met Inlandsche ambtenaren van den hoogsten tot den laagsten rang heeft verkeerd, telkens in de dessa bezig is geweest met hygiënisch, gerechtelijk geneeskundig, vaccine- en prostitutie-onderzoeken, schamper na te zeggen, dat hij „er een beetje aan gedaan heeft," dat is typisch!

Wij willen ons niet aan het, tegen de afdeeling Breda gerichte verwijt blootstellen „ietwat naief" te zijn, door te meenen, dat de heer H Treub niet wist, waar hij naar de redenen der Regeering informeeren kon, om Haar vertrouwen juist aan die personen te schenken, die Zij in de commissie benoemde. Maar wij kunnen niet nalaten onze bevreemding

(*) Men zie bijlage II, blz. 199 tot 223 van ons rapport