is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ging van den weerstand en het regeneratievermogen der bloedelementen zoude mij liet verblijf in een hoog bergklimaat aangewezen toeschijnen (6); daarmede is waarschijnlijk op den langen duur eene vernietiging der bloedparasieten mogelijk. Wij moeten ook hier evenwel steeds bedacht zijn op de mogelijkheid van „dauerformen", die onder voor hen gunstige omstandigheden tot recidieven aanleiding zouden kunnen geven.

Met onze artsenijschat tegen de acute en chronische KalaAzar is het treurig gesteld. Als zeker mag thans wel aangenomen worden, dat chininepraeparaten als zoodanig ter bestrijding der parasieten zelve absoluut nutteloos zijn. Eene voorzichtige proef met arsenicumpraeparaten, niet als een specifiek antiprotozoisch middel, doch meer als een bloedregenerator, schijnt naar de thans daaromtrent bestaande ervaringen geoorloofd te zijn. Met atoxyl zal men, naar de ervaringen verkregen bij de slaapziekte in Afrika, hoogst voorzichtig dienen te zijn om onherstelbare atrophie van de gezichtszenuwen te voorkomen.

Bij mijne patiente heb ik de behandeling naar bovengenoemde gezichtspunten met liquor Fowleri ingeleid, beginnende met 4 druppels daags om langzamerhand te stijgen onder behoorlijke medische controle. Daarnevens heeft eene eenigen tijd doorgezette massage, electrische (Dr. G. H. de Jong) en physische therapie (plaatselijke heete luchten damp-applicatie Dr. van Breemen) vooral veel verbetering gegeven van de pijnlijke sensaties in lenden-,sacraal-en heupstreken.

2e Geval.

Op mijne terugreis naar Nederlandsch-lndië in October —November 1909 had ik toevalliger wijze gelegenheid aan boord bij eene Europeesche dame een tweede geval van eene chronische infectie met Leishmania donovani vast te stellen. De zoon, zelf uitkomend Officier van Gezondheid 2e kl., verzocht mij aan boord het bloed zijner moeder eens