is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en aan hun oordeel te onderwerpen en zoowel van eikaars algemeene ervaring als van de, door verschillende collega's gemaakte bijzondere, studie van bepaalde onderwerpen te profiteeren.

Dat zij de Vergaderzaal der jonge Vereeniging als een welkome gelegenheid zullen begroeten, die in de lang gevoelde behoefte zal voorzien, behoeft niet te worden betwijfeld. Kenmerkend mag het zeker genoemd worden, dat zich voor de October-Vergadering in het afgeloopen jaar, de eerste Wetenschappelijke Vergadering, die na het tot stand komen der Statuten en van het Huishoudelijk Reglement plaats had, niet minder dan vijf leden voor het houden eener Wetenschappelijke Voordracht hadden aangemeld, waarvan een gedeelte uit gebrek aan tijd op latere bijeenkomsten zal worden gehouden.

Bij de voorloopige, onderlinge aanraking onder de tot dusverre toegetreden leden bleek echter tevens, dat er nog meer behoeften bestaan, die alle zeker niet zoo eenvoudig zullen kunnen worden bevredigd, doch in wier voorziening toch niet behoeft te worden gewanhoopt, wanneer een ernstige poging daartoe van een goed aaneengesloten Vereeniging uitgaat.

Menig geneeskundige toch, die jaren lang in de binnenlanden onzer Overzeesche Bezittingen, ver van wetenschappelijke centra gewerkt heeft, komt met verlof in Europa terug met grootsche plannen, om zich niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk te gaan verfrisschen, of, als hij bijzondere vraagstukken tot het onderwerp zijner studie heeft gemaakt, om die hier uit te werken, öf wel, om voorstudiën te verrichten, die voor het voortzetten van de behandeling van zijn onderwerp na zijn terugkeer in de tropen van belang zullen zijn.

Indien hij gehoopt heeft hier ie lande daartoe in de gelegenheid te kunnen worden gesteld, zal teleurstelling in de meeste gevallen zijn deel worden. Goede gelegen-