is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit het Rapport, in de gynaekologische vereeniging ter sprake te brengen en het te doen voorkomen, alsof bij de Commissie de bedoeling voorzat, een blaam te werpen op de Nederlandsche vroedvrouwen, terwijl zij er alleen de aandacht op wilde vestigen, dat in Europa, inzonderheid in Duitschland, het vroedvrouwen-vraagstuk nog niet tot een bevredigende oplossing is gekomen.

Daarna wordt liet Hoofdbestuur der Nederlandsche Maatschappij van geneeskunde overgehaald, het bekende Voorstel C. te doen, en, op grond van de omstandigheid, dat de Commissieleden op één na actief dienende of gewezen Officieren van Gezondheid waren, de geheele Commissie incompetent verklaard, daarbij ten onrechte gebruik makende van eene, in het begin van liet rapport gebezigde zinsnede, waarin wordt uiteengezet, waarom volgens de meening der Commissie een Officier van Gezondheid in het algemeen niet de geschikte persoon is om aan het hoofd van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst te staan.

Het was evenwel volstrekt niet de bedoeling der Commissie met die verklaring den Officieren van Gezondheid een brevet van onbevoegdheid uit te reiken, om inzake de geneeskundige hulpverleening aan de Inlandsche bevolking een oordeel uit te spreken. Op Java mogen de militaire geneesheeren weinig aanraking met de bevolking hebben, op de Buitenbezittingen hebben zij zulks zooveel te meer, meer dan dat bij de meeste civiele geneesheeren op Java het geval is, omdat zij niet zoo door de particuliere praktijk in beslag worden genomen.

De Commissie heeft met die zinsnede alleen te kennen willen geven, dat de Officieren van Gezondheid niet voldoende op de hoogte kunnen zijn van de nooden en behoeften bij den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, daar ze deze niet uit eigen ervaring leeren kennen.

Waar zij verbonden zijn aan een militair hospitaal of een militaire ziekenzaal, beschikken zij over militair verplegings-