is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1910, 01-01-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de zgn. moral insanity door de meeste psychiaters wordt bestreden.

In verband met de symptomen echolalie en ecliopraxie, die in de voordracht van den Heer Scholtens werden genoemd, vraagt de Heer Kiewiet de Jonge of latah als een vorm van dementie wordt beschouwd. De Heer Scholtens wenscht, in verband met zijn kort verblijf in Indië, zich hieromtrent nog niet uit te spreken.

Uit een discussie over 't voorkomen van dementia paralytica bij Inlanders blijkt, dat deze zelden bij Inlanders voorkomt o. a. vermeldt de Heer Kiewiet de Jonge, dat het le geval van dem. paral, bij Inlanders door den Heer Dr. Lijkles in het laatst van zijn 20 jarigen diensttijd werd waargenomen.

Gewone vergadering op den 22sten April in de leeraarskamer der STOVIA des avonds ten 9 ure.

Na voorlezing der notulen van de Maart-vergadering vermeldt de Voorzitter de opname als lid van de far Eastern Society of Tropial Medicine van de Geneesk. vereeniging, blijkende uit een brief van den Secretaris der Society.

De Heer Ouwehand houdt daarop zijne voordracht over Malaria-bestrijding in de Beneden-stad, waarin worden uitgewerkt de waarnemingen, die hij bij die bestrijding heeft kunnen doen sinds daarvoor een bedrag van ƒ 15000 was toegestaan. De voordracht houdt tevens het antwoord in op de officieel gestelde vraag, of er beterschap in' den toestand bereikt is.

De algemeene sterfte, het voorkomen en de eigenschappen der milttumoren, de malaria-index, de chinine-toediening enz. worden daarbij besproken. De voordracht is in extenso in het Tijdschrift opgenomen.

Na dank aan den Heer Ouwehand geeft de Voorzitter het woord aan den Heer Kiewiet de Jonge, die de resul-