is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1910, 01-01-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed zwemmende rat is. Indien mus decumanus nog in Nederl.-Indië ontbreekt, zou dit, in verband met het pestvraagstuk van belang zijn. Spreker onderzocht met Dr. de Bussy vele ratten in Deli, ook uit Belawan, doch vond tot nog toe uitsluitend varieteiten van rattus, waarvan een varieteit zeer lijkt op een kleine decumanus. De beste methode tot het bepalen van de soort berust op kenmerken van den schedel (zoölogen van het Indian

Museum te Calcutta).

Spreker demonstreert dan zijn „rattus schedels en ter vergelijking „decumanus" en „rattus" schedels door hem van het congres te Bombay en uit het Indian Museum te Calcutta meegebracht.

Vergadering 5 October 1909.

De Heer Baermann demonstreert twee patiënten —eene vrouw en een man, beide geleden hebbende aan diffuse peritonitis, bij de vrouw tengevolge van doorbraak van een typheuze zweer; bij den man tengevolge van een in de buikholte gedrongen stuk bamboe. Beide genazen door drainage van de buikholte en intraveneuze injectie van

adrenaline-zoutsolutie.

De Heer Schüffner demonstreert een patiënt, lijdende aan loodintoxicatie, bij wien de loodzoom zeer duidelijk te zien was en laat verder bloedpraeparaten zien met leucocytose, megalocytose, en zeer duidelijke basophile korreling van een groot percentage der roode bloedlichaampjes.

Deze basophile korreling wordt bij verschillende toestanden aangetroffen o. a. bij malaria. Kan men evenwel malaria uitsluiten en is het percentage der roode bloedlichaampjes, die basophile korreling vertoonen groot, dan mag merr met groote waarschijnlijkheid een loodintoxicatie diag-

nostiseeren.