is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1910, 01-01-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hongkong per directe bootgelegenheid overgebrachte immigranten voor, die beiden herstelden.

Bij de pradjoerits en onder de Chineesche mijnwerkers was de gezondheidstoestand vrij gunstig.

Tandjong Pandan. Bevolkingssterkte: Europeanen 136, Billitoneezen en Maleiers, benevens Sekahs 34980, Chineezen 16271, andere Vreemde Oosterlingen 2.

Iedere maand komen hier vele regendagen voor, zoodat er nauwelijks onderscheid is tusschen Oost- en Westmoessón. De grootste regenval had plaats in de maanden Februari, October en November.

Het binnenland van Bi 11 iton is gezond, de kustplaatsen daarentegen zijn ongezond endaar heerscht veel malaria; het is jammer, dat aan de evacuatie van reconvalescenten naar het gezonde binnenland zoovele bezwaren verbonden zijn.

De algemeene gezondheidstoestand was gunstig.

Het aantal lijders, behandeld in het gesticht voor zieke prostituées en in het hospitaal voor behoeftige particulieren, bedroeg dit jaar 76 tegen 46 in het vorige jaar.

Het aantal poliklinische lijders was in 1908: 498 tegen 558 in 1907. Onder dezen waren 101 malarialijders, terwijl beri-beri geconstateerd werd in 9 gevallen (4 onder de Intandsche bevolking en 5 onder de Chineezen in de gevangenis).

Lepra komt vrij veel voor.

RESIDENTIE WESTERAFDEELING VAN BORNEO-

De algemeene gezondheidstoestand was gedurende verslagjaar niet geheel bevredigend, al was deze ook in enkele afdeelingen goed en ter hoofdplaats Pontiana.k bepaald gunstig.

Natuurlijke pokken werden bijna het geheele jaar door in verschillende afdeelingen geconstateerd en eischten in de afdeeling Sambas en Sangau de meeste slachtoffers. Volgens opgave der besturende ambtenaren overleden 336 personen aan pokziekte.