is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1910, 01-01-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den achtergrond het eiland Corregidor, „the sleeping watchdog of the bay" en geniet men in den heerlijke koelte aanwaaienden zeewind des avonds van de schoonste zonsondergangen. Dagelijks worden hier van 6—7 uur door Amerikaansche militaire muziekkorpsen zeer goede concerten gegeven en paradeert daar de voorname Amerikaansche bevolking van Manila in fraaie equipages en auto's, terwijl ook het militaire en burgerelement er rijk vertegenwoordigd zijn.

Een niet minder geliefkoosde plek vormen the botanical gardens. De vrij groote uitgestrektheid gronds, waarop deze gelegen zijn, werd door Sebastian Vjdal aan de stad ten geschenke gegeven, om aldaar een openbaar park te stichten. Hij bracht zelf daar reeds alle mogelijke houtgewassen der Philippijnsche eilanden bijeen en onder het Amerikaansche bestuur is dit, oorspronkelijk in aanleg eenvoudige, park herschapen in een met fraaie wandel-en rijwegen doorsneden verzamelplaats der tropische flora, waaronder waardevolle planten en boomen uit alle oorden der wereld. Oók hier worden openbare muziekuitvoeringen gegeven door den Constabulary Band. Het dankbare nageslacht vereerde Sebastian Vidal een fraai standbeeld ter plaatse. Sedert korten tijd zijn the botanical gardens ook een zoölogische afdeeling rijk, die evenwel nog slechts weinig beteekent.

Het passarleven is onder de Philippinos even krachtig ontwikkeld als onder onze inlandsche bevolking, daar ook zij de gewoonte hebben slechts de levensbehoeften te koopen, die zij op het oogenblik noodig hebben. De passargebouwen, door de zorgen van het Amerikaansch gouvernement opgericht, zijn zeer goed, ruim en zindelijk. Op de levensbehoeften, die aldaar ter verkoop worden aangeboden, wordt streng toezicht gehouden door beambten van het Bureau of Health. De Divisoria Market, een der voornaamste passars, is een bezoek overwaard, vooral uit een hygiënisch oogpunt.