is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1910, 01-01-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog eens de creoline-proef,

door

F. HOGE WIND. OJf. van Gez.

Eenige weken geleden ontving ik door bemiddeling van Dr. Groneman te Djokja een artikel van zijn hand, verschenen in de „Locomotief", waarin hij de door mij genomen proef met zijn creolinetherapie besprak. In dat dagbladartikel komen beschuldigingen en verdachtmakingen voor, ongeveer gelijkluidende als die in zijn oorspronkelijke bijdrage: „De beteekenis van de creolineproef", nu verschenen in het Gen. Tijdschrift van Ned. I. deel 50 afl. 3.

Daar ik het volkomen met den lieer Groneman eens ben, dat het afbreken van zuiver medisch werk van collega's, „in de krant" „een onwetenschappelijke daad, en ieder eerlijk collega onwaardig" is, ben ik natuurlijk op dat Locomotiefartikel niet ingegaan. Nu echter in het Tijdschrift een bijdrage van Dr. Groneman voorkomt, van gelijke strekking als 't bovengenoemde artikel, meen ik, daarop te moeten antwoorden, hoewel zéér tegen mijn zin, daar de manier van debatteeren van Dr. Groneman mij alles behalve aantrekt.

De inhoud van bovenbedoelde bijdrage staat vrijwel woordelijk in al zijn vroegere pennevruchten over cholera en creoline, uitgezonderd de hatelijkheden aan mijn adres:

le. Beschuldigt de Hr. Groneman mij van bevooroordeeldheid. Wat hij daarmede bedoelt en wat een mogelijke