is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats zendt men het alleen aan hen, die er belang in stellen, dus v.n. aan de collegae in Nederlandsch Indië, — de wetenschappelijke genootschappen, waarmee we ruilexemplaren uitwisselen, ontvangen alleen het hoofdblad —, terwijl bovendien als regel het hoofdblad alleen zal worden bewaard, waardoor vermeden wordt, dat te omvangrijke deelen ontstaan. . In het hoofd blad zouden moeten worden opgenomen:

I. Uitgewerkte oorspronkelijke bijdragen.

Het is niet gemakkelijk, om den toevoer van werkelijk goede bijdragen belangrijk te verhoogen. Een Hollander komt er in het algemeen niet spoedig toe, om zijn werkte publiceeren; doet hij het wel, dan moet het ook onder het bereik komen van allen, die er belang in stellen, en dus in een der meest bekende talen worden geschreven. Het gevolg ervan is, dat zoo nu en dan een mededeeling uit Indië onze redactie niet bereikt, doch geplaatst wordt in een buitenlandsch periodiek, waar het het meest tot zijn recht komt. Hier is niets tegen in te brengen; alleen zou ik onzen Indischen schrijvers willen verzoeken, zich de moeite te getroosten, om voor ons, Hollanders, een eenigszins uitgebreid autoreferaat in ons tijdschrift te plaatsen, opdat een ieder op de hoogte kan blijven van hetgeen in deze gewesten wordt gewerkt.

Nogmaals, hoe vollediger deze rubriek van oorspronkelijke bijdragen wordt, des te meer zal ons tijdschrift, niet alleen in Indië, doch ook daarbuiten, worden gewaardeerd.

II. Korte casuistische mededeelingen.

Deze rubriek, waarvoor een 10—20 jaar geleden een groote plaats in ons tijdschrift werd ingeruimd, is in het laatste decennium vrijwel geheel verdwenen, in. i. ten onrechte. Niet, dat ik zou wenschen, dat zij in haar vroegere gedaante weer werd opgenomen, maar wel in den vorm van korte, duidelijke, zoo goed mogelijk waargenomen ziektegeschiedenissen, zonder dat deze vergezeld gaan van uitvoerige beschouwingen of uitgebreide literatuurstudie m. a. w. een rubriek casuistiek, zooals die in het Nederlandsch Tijdschrift