is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de maanden Mei en Juni werden vele gevallen van conjunctivitis phlyctaenulosa gezien; ernstige oogpatiënten werden, evenals de zich aanmeldende blinden, naar Bandoeng opgezonden.

Tuberculose der longen is zelden bij Inlanders, meer bij Chineezen. Kropgezwellen zijn vrij veelvuldig.

Kedongkebo. De hoeveelheid gevallen regen bedroeg in 194 dagen 3257 mM.

De gezondheidstoestand was over het algemeen gunstig.

Malaria komt te Poerworedjo veelvuldig voor.

De navraag naar chinine van den kant der bevolking was groot.

In de maand September werd gerapporteerd, dat zich in de desa's Kemanoekan en Kesinggi (district Tjangkrep) vele gevallen van dysenterie voordeden.

Gevallen van beri-beri en lepra werden niet waargenomen.

Eén geval van febris typhoidea werd geconstateerd.

Pokken heerschten gedurende het geheele jaar, in de maanden April, Mei en Juni in mindere, in Juli, Augustus en September in meerdere mate.

Syphilitische aandoeningen en ulcera, gonorrhoe en ulcera mollia kwamen herhaaldelijk onder behandeling.

Trachoom kwam onder de Inlandsche bevolking zeer frequent voor en lijders hieraan kwamen dikwijls onder behandeling.

Slangenbeten en gevallen van hondsdolheid kwamen niet ter behandeling, evenmin cholera.

Bevolkingssterkte: Europeanen 501, Afrikanen 61, Inlanders 282711, Chineezen 1430.

RESIDENTIE BANJOEMAS.

Over het algemeen was de gezondheidstoestand in het afgeloopen jaar bevredigend, ofschoon iets minder dan in 1908.