is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Padang Sidempoean. Totale regenval bedroeg: 2405 m. M.

Malaria komt in Sidempoean zelve weinig voor, meer in de omliggende kampongs.

Beri-beri kwam niet voor, evenmin cholera, wel pokken, dysenterie en een enkel geval van lepra.

Besmettelijke vrouwenziekten kwamen voor onder de contractkoelies der in de nabijheid gelegen erfpachtsperceelen.

Slangenbeten kwamen niet onder geneeskundige behandeling.

Bevolkingssterkte: Europeanen 121, Inlanders 123560, Chineezen en Vreemde Oosterlingen 227.

Sibolga. Over het algemeen genomen was de gezondheidstoestand in het afgeloopen jaar minder gunstig.

Het droogleggen van de drassige vlakte, gelegen tusschen het vroegere militaire kampement en de Chineesche kamp, hetzij door drainage of ophooging met zand zou een groote verbetering zijn, vooral voor de omwonende Europeesche ingezetenen.

Tot de meest veelvuldig voorkomende ziektevormen mag in de eerste plaats de malaria genoemd worden. Vele gevallen, waaronder verscheidene met doodelijken afloop, hebben zich voorgedaan! Ook onder de Europeesche ingezetenen trof men ze veelvuldig aan.

Op Loemoet kwam malaria ook veel voor. Bij de meeste ingezetenen kan miltvergrooting, zelfs tot over den navel, worden geconstateerd. Ook bij kinderen vindt men groote milten.

Te Sibolga, omliggende kampongs, Djago-djago en Pinangsori deden zich eenige gevallen van dysenterie (epidemische) voor. Om de verdere uitbreiding der ziekte tegen te gaan, werden de aangetasten geïsoleerd en verpleegd in een barak buiten de hoofdplaats. Iti het geheel werden 41 patienten opgenomen, waarvan 10 overleden.