is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

king aan de ademhalingsorganen, oogziekten en huiduitslag kwamen veelvuldig voor,

In de afdeelingen Zuid-Natoena en Karimon kwamen gevallen van pokken voor, waaraan overleden respectievelijk 1 en 8 personen. Gedurende verslagjaar werd voor den Poelau Toedjoeh Archipel een vaccinateur aangesteld, bezoldigd uit de landschapskas.

De gezondheidstoestand in de afdeeling Indragiri, gelegen op den vasten wal van Sumatra, was gunstig te noemen.

Op het Gouvernements-gebied ter gewestelijke hoofdplaats overleden gedurende verslagjaar totaal 160 Vreemde Oosterlingen en Inlanders. Gedurende verslagjaar werden eenige gevallen van mazelen te Tandjong Pinang geconstateerd. Het gewest bleef gespaard voor besmettelijke ziekten.

Van medicijnen, vooral der gratis-verstrekte gesuikerde kininetabletten, welke zeer in den smaak vielen, werd een ruim gebruik gemaakt.

Tandjong Pinang. Regenval 3090 m.M. in 156 dagen.

De laagste temperatuur bedroeg 22° C op den 2en Maart, ten 5'/2 uur v. in. De hoogste temperatuur bedroeg 32,5° C op den 15en Februari ten 2 ure n. m. De gemiddelde temperatuur bedroeg 23,8° C des v. m. ten 5'/2 uur en 31° C des n. m. ten 2 uur.

De gezondheidstoestand van de Inlandsche en Chineesche bevolking ter hoofdplaats Tandjong Pinang was gedurende het afgeloopen jaar ongunstig, ofschoon beter dan in 1908 en 1907. Volgens de opgaven der kamponghoofden en der Chineesche Wijkmeesters stierven er 49 Inlanders en 114 Chineezen, op een bevolking van 1066 Inlanders en 2248 Chineezen.

De voornaamste ziekten, waaraan de slechte gezondheidstoestand te Tandjong Pinang moet worden toegeschreven, waren evenals in vorige jaren malaria en beri-beri.

Het aantal lepralijders in de afdeeling Tandjong Pinang bedroeg: Europeanen 1, Inlanders geene, Chineezen 6.