is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aandoeningen der ademhalingsorganen 16%

malaria 12» 0

oogaandoeningen 7"

helminthiasis 2' 2%

aandoeningen der circulatieorganen 2%

Banda. De regenval bedroeg 3197 m.M. in 200 dagen. Eenige aardschokken deden zich in de maanden Juli, September, October en November gevoelen.

Behalve eene kleine epidemie van dysenterie catarrhalis kan de algemeene gezondheidstoestand gedurende het verslagjaar gunstig genoemd worden.

Doordat het algemeen hier gebruikelijk is de faecaliën in zinkputten op te vangen, en de bodem zeer poreus is, waardoor het hemelwater niet voldoende gezuiverd in de drinkwaterputten aankomt, eischte de dysenterie meer offers dan met betere verhoudingen het geval zou zijn, te meer, daar de bevolking uiterst ongaarne er toe overgaat, het drinkwater te koken. Het aantal lijders hieraan bedroeg 25, waarvan 5 succombeerden.

De meest voorkomende ziekten zijn ontsteking der slijmvliezen en verouderde zweren, vaak berustend op luetischen bodem. Ook komen vaak voor t u be rcu 1 ose de r 1 on ge n, hartgebreken en bloedarmoede.

Beri-beri werd bij een Europeeschen potator geconstateerd, welke evenwel in den laatsten tijd verbetering vertoonde. In het aantal leprozen kwam geen verandering. De bevolking bestond uit: Europeanen 711, Chineezen 93, Vreemde Oosterlingen 322 en Inlanders 1813.

Het aantal nieuwe patienten op de polikliniek bedroeg dit jaar 996.

Saparoea. In 1909 bedroeg de regenhoeveelheid 3923 m.M. De meeste regens zijn gevallen in de maanden Juni 564, Juli 1088 en Augustus 693.

Malaria komt sporadisch voor. Tuberculosis pulm o n u m daarentegen zeer veel. Aandoeningen van luchtwegen