is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet alle arbeiders worden echter in het noempangverband opgenomen. Behalve de eigenlijke mijnwerkers, zijn er nog een belangrijk aantal (1000 a 1500) lieden, die verschillende beroepen uitoefenen.

Verdere details betreffende werksysteem en immigratie kunnen, als hebbende geen direct verband met het doel van deze verhandeling, achterwege blijven.

In 1852 werden de eerste Chineesche mijnwerkers door concessionarissen op Billiton aangevoerd.

Er heerschte gedurende de eerste jaren der onderneming veel ziekte met hooge mortaliteit. Niet alleen onder de Chineezen doch ook onder de Europeanen. Van beri-beri wordt evenwel in de oudste manuscripten geen gewag gemaakt, daarentegen wel van zware koortsen en dysenterie, die vele slachtoffers maakten.

In 1860 werd de Billiton-Maatschappij opgericht. De mortaliteit was toen zeer hoog, en in de verslagen van 1864, '65 en '66 wordt aangeteekend, dat resp. 39%, 24% en 10% van de dooden was overleden aan beri-beri. Van de omstandigheden, waaronder de eerste beri-beri-epidemie optrad, vind ik geen nadere gegevens, behoudens dit feit, dat in 1868/69 de epidemie ophield zonder eenige essentiëele wijziging in het voedingsregime.

Gedurende deze periode heerschte de opvatting, dat beriberi moest worden gehouden vooreen soort „Malariaziekte", voor de ontwikkeling waarvan noodig was de aanwezigheid van ontbindende organische stoffen in den grond, vochtigheid en zonnewarmte.

De toenmalige Geneesheer schreef hieromtrent „Beriberi is een echte intoxicatie-ziekte, welke tot stand komt door inademing van giftige dampen of gassen, voortgebracht en zich ontwikkelend in den bodem".

Waar dus in een besloten ruimte de luchtverversching onvoldoende was, werd de werking van het vergif in de hand gewerkt. Vandaar het principe Ventilatie. Dit is dan ook